Σχετικά με το Έργο

Το έργο Flourish Centres ενθαρρύνει τη συνεργασία της κοινότητας μέσω του πολιτισμού.Το πολιτιστικό στοιχείο λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των κοινοτήτων και ως δύναμη για τη μάθηση μεταξύ των γενεών.Οι δραστηριότητες αυτού του έργου θα έχουν μικτή μορφή και θα ενθαρρύνουν τους νέους ηλικίας 18-30 ετών να συνεργαστούν με μειονεκτούντες ηλικιωμένους άνω των 65 ετών για να καθιερώσουν και να καταγράψουν τη διαδικασία δημιουργίας ενός προϊόντος πολιτιστικής κληρονομιάς.Αυτό θα προωθήσει ένα περιβάλλον ανταλλάγης γνώσεων και δεξιοτήτων,ενεργού πολιτιστικής συμμετοχής και οικοδόμησης ψηφιακών ικανοτήτων σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και ουσιαστικής μάθησης, που είναι το θεμέλιο για μια λιγότερο διχασμένη και αποκλειστική κοινωνία.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου FLOURISH είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης με διαδραστική ψηφιακή υποδομή που θα έχει διπλή λειτουργία : α) Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ενηλίκων στη διαγενεακή μάθηση  β) Υποστήριξη ηλικιωμένων και νεαρών ενηλίκων στη δημιουργία των προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς τους παρέχοντάς τους τα σχετικά εργαλεία.

Πρόγραμμα εργαστηρίου που θα είναι σε σύνδεση και εκτός σύνδεσης. Θα συγκεντρώσει μειονεκτούντες ηλικιωμένους (ιδιαίτερα αυτολυς που βρίσκονται σε οίκους φροντίδας) και νέους (ηλικία 18-30), συνολικά 16 συμμετέχοντες χωρισμένοι εξίσου μεταξύ των ομάδων-στόχων, για να συνεργαστούν σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο εικονικός εκθεσιακός χώρος του παρόντος (ΖΩΝΤΑΝΑ) είναι ένας ενδυναμωτικός, χωρίς αποκλεισμούς κοινοτικός εκθεσιακός χώρος επόμενης γενιάς, ο οποίος θα διαδώσει τα προϊόντα/ δημιουργικά αποτελέσματα που παράγονται από τους συμμετέχοντες στο PR2.

Συνεργάτες

Αυτό το έργο πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η δημοσίευση εκφράζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση πληροφορίας που περιέχεται σε αυτήν. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive