Έργο

Περιγραφή έργου

Το έργο Flourish Centres ενθαρρύνει τη κοινότητα να συνεργαστεί μέσω του πολιτισμού.Τ πολιτιστικό στοιχείο λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των κοινοτήτων και ως κινητήριος δύναμη για τη μάθηση μεταξύ των γενεών. Οι δραστηριότητες αυτού του έργου θα έχουν μικτή μορφή και θα ενθαρρύνουν τους νέους ηλικίας 18-30 ετών να συνεργαστούν με μη προνομιούχους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών προκειμένου να καθορίσουν και να καταγράψουν τη διαδικασία δημιουργίας ενός προϊόντος πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτές οι δραστηριότητες θα προωθήσουν ένα περιβάλλον ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων, ενεργού πολιτιστικής συμμετοχής και ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και ουσιαστικής μάθησης, που είναι το θεμέλιο για μια λιγότερο διαιρεμένη και περιοριστική κοινωνία. 

Αντίκτυπο

Ο αντίκτυπος του έργου στις ομάδες-στόχους θα είναι σημαντικός.Οι ενήλικες θα αποκτήσουν περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες,θα συνειδητοποιήσουν την ενεργό συμμετοχή  τους στην κοινωνία και θα δημιουργήσουν ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς για την βελτίωση της κοινωνικής ένταξης.Οι νέοι που θα συμμετάσχουν στο έργο θα αναπτύξουν, μέσω της αμοιβαίας μάθησης με διαφορετικές γενιες,διαφορετικές ψηφιακές δεξιότητες και θα έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα δίκτυο για να συμπεριλάβουν και να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων μέσω της ενεργού συμμετοχής.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive