ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "FLOURISH CENTERS" ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EPALE

ΤΟ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FLOURISH CENTERS ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ!

Αυτό το έργο πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η δημοσίευση εκφράζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση πληροφορίας που περιέχεται σε αυτήν. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive