Ηλεκτρονικά μαθήματα

Ενότητα 1

"Ο πολιτισμός ως γέφυρα επικοινωνίας"

Ενότητα 2

"Ψηφιακά εργαλεία και διαγενεακή κοινωνικοποίηση και επικοινωνία"

Ενότητα 3

"Πώς να δημιουργήσετε ένα βίντεο για πολιτιστική επικοινωνία"

Ενότητα 4

"Πρακτικός οδηγός για την ολοκλήρωση της διαγενεακής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου"

Ενότητα 5

"Διαγενεακή επικοινωνία & ισότητα"

Ενότητα 6

"Η διαγενεακή προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση"

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive