Ενότητα 2: "Ψηφιακά εργαλεία και διαγενεακή κοινωνικοποίηση και επικοινωνία"

Η Μαθησιακή Ενότητα “Ψηφιακά Εργαλεία και Διαγενεακή Κοινωνικοποίηση και Επικοινωνία” στοχεύει να διερευνήσει το ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα ενημέρωσης και τα ψηφιακά εργαλεία εν γένει στην αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών ομάδων, καθώς και ποια και πώς τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία. Αρχικά, θα ορίσει τι σημαίνει διαγενεακή κοινωνικοποίηση, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ψηφιακή πτυχή της, και στη συνέχεια θα δείξει πώς οι νέοι και οι ηλικιωμένοι μπορούν να αλληλεπιδρούν με τη βοήθεια των εργαλείων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας επίσης τα οφέλη και τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων. Στο τέλος της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αυτοαξιολογήσει τις γνώσεις του μέσω ενός διασκεδαστικού κουίζ.
Η ενότητα απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτές ενηλίκων όσο και σε ηλικιωμένους.

Αυτό το έργο πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η δημοσίευση εκφράζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση πληροφορίας που περιέχεται σε αυτήν. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive