Ενότητα 3: "Πώς να δημιουργήσετε ένα βίντεο για πολιτιστική επικοινωνία"

Η Μαθησιακή Ενότητα “Πώς να δημιουργήσετε ένα βίντεο για πολιτιστική επικοινωνία” έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τη σημασία της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και να τους παράσχει πληροφορίες και εργαλεία για το πώς να δημιουργήσουν ένα βίντεο για πολιτιστική επικοινωνία. Η διαδικασία της δημιουργίας του βίντεο θα αναβαθμίσει πρώτον τις ψηφιακές δεξιότητες και των δύο ομάδων-στόχων και δεύτερον θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στην πολιτιστική επικοινωνία μεταξύ των γενεών. στο τέλος της θεματικής ενότητας τόσο οι εκπαιδευτές ενηλίκων όσο και οι ενήλικες θα ενισχύσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις συμπεριφορές τους σχετικά με την παραγωγή ενός βίντεο. Επιπλέον, σε αυτό το θέμα μπορούν να βρουν συμβουλές προκειμένου να εξοικειωθούν με τα βήματα της διαδικασίας και να επιτύχουν επίσης τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Η Ενότητα απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτές ενηλίκων όσο και σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Αυτό το έργο πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η δημοσίευση εκφράζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση πληροφορίας που περιέχεται σε αυτήν. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive