Ενότητα 4: "Πρακτικός οδηγός για την ολοκλήρωση της διαγενεακής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου"

Η μαθησιακή ενότητα “Πρακτικός οδηγός για την ολοκλήρωση της διαγενεακής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου” αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν καλύτερα τη διαγενεακή δραστηριότητα και θα τους εφοδιάσει με συγκεκριμένα παραδείγματα δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να γίνουν με το κοινό τους και με τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να μετρήσουν τον αντίκτυπο αυτών των δραστηριοτήτων. Στο τέλος του θέματος κάθε εκπαιδευτής ενηλίκων θα εμπλουτίσει την επαγγελματική του πρακτική ή θα το χρησιμοποιήσει ως οδηγό βήμα προς βήμα για τη δημιουργία νέων διαγενεακών δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη όλα τα βήματα και τις συμβουλές που προτείνονται σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα.
Η ενότητα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων.

Αυτό το έργο πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η δημοσίευση εκφράζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση πληροφορίας που περιέχεται σε αυτήν. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive