Ενότητα 6: "Η διαγενεακή προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση"

Η Μαθησιακή Μονάδα “Η διαγενεακή προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση” έχει ως στόχο να προσδιορίσει τις αρχές των θεωριών μάθησης ενηλίκων και να καθορίσει τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τα υλικά για την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαλείων για ενήλικες εκπαιδευόμενους. Καθώς η Μαθησιακή Μονάδα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της δημιουργίας ομάδων διαγενεακής εκπαίδευσης και στην προώθηση μιας συγκεκριμένης προσέγγισης προσέγγισης προσέγγισης και μάθησης. Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα λάβουν συμβουλές για την προετοιμασία μαθησιακών δραστηριοτήτων και θα μπορούν να αυτοαξιολογήσουν τις γνώσεις τους μέσω ενός κουίζ. Η ενότητα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive