Ενότητα 1: "Ο πολιτισμός ως γέφυρα επικοινωνίας"

Η Μαθησιακή Ενότητα “Ο πολιτισμός ως γέφυρα επικοινωνίας” έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν το ρόλο της επικοινωνίας στη μετάδοση πολιτισμικών μηνυμάτων και, αντίστροφα, πώς ο πολιτισμός επηρεάζει την επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, θα βοηθήσει στην επίτευξη μιας ευρύτερης γνώσης σχετικά με τα θέματα των πολιτισμικών και ηλικιακών διαφορών και του ρόλου της διαμεσολάβησης στη διαδικασία της επικοινωνίας μεταξύ των γενεών. Στο τέλος της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση στις διαγενεακές διαδικασίες, που αφορούν την επικοινωνία και τον πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένων πολύτιμων συστάσεων για το πώς να ξεπεραστούν τα πολιτισμικά εμπόδια. Η ενότητα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive