Ενότητα 5: "Διαγενεακή επικοινωνία και ισότητα"

Η Μαθησιακή Ενότητα “Διαγενεακή Επικοινωνία & Ισότητα” στοχεύει αρχικά στην κατανόηση του όρου “Διαγενεακή ισότητα” και των διαφόρων εφαρμογών του, παρέχοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων για τους ηλικιωμένους και τις ανάγκες τους, καθώς και των προκαταλήψεων που οι νέοι ενήλικες αγωνίζονται να καταπολεμήσουν, και, τέλος, στην παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία εκμετάλλευσης μπορεί να διευκολύνει ή να αμφισβητήσει τη διαγενεακή ισότητα. Απευθυνόμενη σε εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτές, η ενότητα μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως ενδοσκόπηση των ίδιων των προκαταλήψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, ο/η εκπαιδευόμενος/η θα έχει αποκτήσει εις βάθος γνώση των χρήσεων της ισότητας μεταξύ των γενεών, θα κληθεί να πολεμήσει τις δικές του/της κατασκευασμένες παρανοήσεις γύρω από τον ηλικιακό ρατσισμό, τους ηλικιωμένους και τη νεολαία και θα αναγνωρίσει τα οφέλη και τις προκλήσεις της τεχνολογίας προς την κατεύθυνση της ισότητας μεταξύ των γενεών.
Η ενότητα απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτές ενηλίκων όσο και σε ηλικιωμένους.

Αυτό το έργο πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η δημοσίευση εκφράζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση πληροφορίας που περιέχεται σε αυτήν. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive