ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "FLOURISH CENTERS" ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EPALE

20.04.2022

ΑΡΘΡΟ EPALE

Το έργο Flourish Center ενθαρρύνει τη συνεργασία της κοινότητας μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα πολιτιστικά στοιχεία λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ των κοινοτήτων και ως δύναμη για τη διαγενεακή μάθηση. Οι δραστηριότητες αυτού του έργου θα έχουν μικτή μορφή και θα ενθαρρύνουν τους νέους μεταξύ 18 και 30 ετών να συνεργαστούν με μειονεκτούντες ηλικιωμένους άνω των 65 ετών για να καθορίσουν και να καταγράψουν τη διαδικασία δημιουργίας ενός προϊόντος πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό θα προωθήσει ένα περιβάλλον ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων, ενεργού πολιτιστικής συμμετοχής και ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και ουσιαστικής μάθησης, το οποίο αποτελεί το θεμέλιο για μια λιγότερο διαιρεμένη και αποκλεισμένη κοινωνία.

Ο αντίκτυπος του έργου στις ομάδες-στόχους θα είναι σημαντικός. Οι ενήλικες θα αποκτήσουν περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες, θα ευαισθητοποιηθούν ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και θα αναπτύξουν ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης. Οι νέοι που θα συμμετάσχουν στο έργο, μέσω της αμοιβαίας μάθησης με διαφορετικές γενιές, θα αναπτύξουν διαφορετικές ψηφιακές δεξιότητες και θα έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα δίκτυο για να συμπεριλάβουν και να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων μέσω της ενεργού συμμετοχής.

 

 

 

Το έργο FLOURISH θα έχει τρία κύρια αποτελέσματα που είναι τα εξής:

  • Μια διαδικτυακή πλατφόρμα με εκπαιδευτικές ενότητες σχετικά με τη διαγενεακή μάθηση και τις ψηφιακές δραστηριότητες γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά για εκπαιδευτές ενηλίκων αφενός και για ενήλικες, ηλικιωμένους και νέους αφετέρου.
  • Χώροι «συναναστροφής» με τη μορφή μιας σειράς εργαστηρίων πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ νέων και ηλικιωμένων για τη δημιουργία προϊόντων πολυμέσων για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Ένας διαδικτυακός εκθεσιακός χώρος για να μοιραστεί ένα νέο σύγχρονο και ψηφιακό όραμα της πολιτιστικής κληρονομιάς εμπνευσμένο από το έργο που πραγματοποίησαν οι ομάδες-στόχοι του έργου στις διάφορες χώρες-εταίρους

Σε αυτό το στάδιο του έργου, οι εταίροι αναπτύσσουν τις διάφορες εκπαιδευτικές ενότητες για τη δημιουργία  μιας πλατφόρμας MOODLE με ψηφιακή υποστήριξη που θα διασφαλίσει ότι οι ομάδες-στόχοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της διαγενεακής μάθησης.

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα θα αναπτύξει ένα συγκεκριμένο θέμα που απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων ή/και σε νέους ή ηλικιωμένους ενήλικες. Ακολουθούν τα θέματα που θα καλυφθούν από τις διάφορες εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Πρακτικός οδηγός για την ολοκλήρωση διαγενεακών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να υλοποιήσουν διαγενεακές δραστηριότητες με τις ομάδες-στόχους. Θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της διαγενεακής δραστηριότητας παρέχοντάς τους κάποια θεατρικά στοιχεία και στη συνέχεια καθοδηγώντας τους βήμα βήμα μέσω δραστηριοτήτων που θα μπορούν εύκολα να υλοποιήσουν. Ο οδηγός θα περιλαμβάνει επίσης μια διαδικασία μέτρησης αντίκτυπου, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε να αξιολογήσουν τα εργαστήριά τους και να προσδιορίσουν το επίπεδο του αντίκτυπου στην ομάδα-στόχο.

  • Η διαγενεακή προσέγγιση στη Μάθηση και τη Διδασκαλία

Αυτή η πρόσθετη ενότητα θα επικεντρωθεί σε διαφορετικούς τρόπους διαγενεακής διδασκαλίας που βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν με καινοτόμους και ομαδικούς τρόπους, εστιάζοντας στην ανεστραμμένη τάξη, στη μάθηση από συνομήλικους και στις ομαδικές συζητήσεις προβληματισμού.

  • Ο πολιτισμός ως γέφυρα επικοινωνίας

 

Ο πολιτισμός και η επικοινωνία είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους και αποτελούν το θεμέλιο της καθημερινής ζωής. Ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης- οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν με βάση τα κοινά σημεία και τις κοινές εμπειρίες. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν οι ορισμοί των κύριων εννοιών του πολιτισμού και της επικοινωνίας και θα εμβαθύνουμε στους τρόπους με τους οποίους τόσο ο πολιτισμός όσο και η επικοινωνία είναι αλληλένδετοι.

  • Ψηφιακά εργαλεία και διαγενεακή κοινωνικοποίηση και επικοινωνία

 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν οι τύποι ψηφιακής αλληλεπίδρασης μεταξύ νέων και ηλικιωμένων. Στις μέρες μας τα ψηφιακά εργαλεία γίνονται όλο και πιο δημοφιλή μεταξύ των ηλικιωμένων. Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα θα εξηγήσει ποια ψηφιακά εργαλεία είναι πιο δημοφιλή και χρήσιμα για τους ηλικιωμένους, ποια οφέλη μπορούν να αποκομίσουν οι ηλικιωμένοι από τη χρήση τους και πώς συμβαίνει η αλληλεπίδραση μεταξύ νέων και ηλικιωμένων όταν χρησιμοποιούν μαζί ψηφιακά εργαλεία. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα εδώ είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ εγγονών και παππούδων σε μια οικογένεια με τη βοήθεια εφαρμογών επικοινωνίας, βιντεοπαιχνιδιών, κοινωνικών δικτύων, εφαρμογών τέχνης κ.λπ. Η ενότητα θα καλύψει το πως οι ηλικιωμένοι μπορούν να διδαχθούν να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία και πώς να κάνουν την εμπειρία χρήσης τους καλύτερη με σκοπό να αυξήσουν τη δημοτικότητα των ψηφιακών εργαλείων μεταξύ των ηλικιωμένων.

  • Πώς να δημιουργήσετε ένα βίντεο για την πολιτιστική επικοινωνία.

Η σημασία της πολιτιστικής επικοινωνίας στις κοινωνίες και τις κοινότητες είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Η δημιουργία βίντεο πολιτιστικής επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γέφυρα μεταξύ των γενεών για την προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων ενηλίκων και την ένταξή τους στην κοινωνία μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και ολόκληρο το περιεχόμενο της ενότητας, μπορούν να προσφερθούν στους εκπαιδευτές ενηλίκων ως διαδραστικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να παρέχεται εύκολα μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

 

  • Διαγενεακή επικοινωνία

Η διαγενεακή επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας, διότι παρόλο που είναι πανταχού παρούσα, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για λανθασμένη επικοινωνία και μη ικανοποιητικές διαγενεακές αλληλεπιδράσεις. Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να φέρει στο προσκήνιο τις προκλήσεις που συνδέονται με τη διαγενεακή επικοινωνία – όπως τα ηλικιακά στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις – και, στη συνέχεια, να εντοπίσει και να επικοινωνήσει τις ευκαιρίες και δυνατότητες – όπως η δια βίου μάθηση και οι ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις, μέσω νέων και παλαιών τεχνολογιών.

 

Οι παραπάνω ενότητες θα προστεθούν σύντομα στην πλατφόρμα και στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο του έργου https://flourish-centers.eu/ . Μείνετε συντονισμένοι για νεότερα!

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-FR01-KA220-ADU-000035344

Copyright © 2022 FLOURISH. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive

Μετάβαση στο περιεχόμενο